Opleiding Credit Management | training Credit Management bij CMI (2024)

In de training Credit Management geven we je een duidelijk beeld van alle aspecten die gerelateerd zijn aan Credit Management in organisaties. Daarnaast leer je hoe Credit Managementbeleid dient te worden afgestemd op de (strategische) organisatiedoelstellingen.

Opleiding Credit Management | training Credit Management bij CMI (1)

Inschrijven

Maximaal 12 deelnemers

2 dagen

€ 995,00 excl. btw

Scoort een 9+

In de training Credit Management geven we je een duidelijk beeld van alle aspecten die gerelateerd zijn aan Credit Management in organisaties. Daarnaast leer je hoe Credit Managementbeleid dient te worden afgestemd op de (strategische) organisatiedoelstellingen.

Hierdoor krijg je inzicht in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een goede invulling aan de Credit Management afdeling te kunnen geven. Na afloop van deze training ben je goed in staat zelfstandig een afdeling te vormen, hierin structuur aan te brengen en de afdeling resultaatgericht te laten functioneren. Ook ben je in staat deze afdeling financieel te onderbouwen.

Download leaflet

Contact

 • Voor wie?
 • Senior Debiteurenbeheerder
 • (Interim) Credit Manager
 • (Interim) Credit Consultant
 • Leidinggevende
 • Financieel Manager en CFO
 • Leerresultaat

Na afloop van deze training:

 • Heb je jouw inzicht en kennis vergroot in de verschillende deelaspecten van Credit Management
 • Heb je jouw inzicht, kennis en vaardigheden met betrekking tot de strategische elementen binnen Credit Management vergroot
 • Ben je in staat het kredietbeleid te bepalen, te analyseren en bij te sturen, in samenhang met het ondernemingsbeleid
 • Heb je inzicht in kredietkosten en kunt je deze berekenen
 • Beschik je over inzicht in de voortgang en kunt je deze cijfermatig onderbouwen
 • Bent je zelfstandig in staat een Credit Management afdeling op te zetten
 • Programma
 • Credit Management en de verschillende deelaspecten
 • Organisatiedoelstellingen en kredietbeleid; hoe stem ik ze op elkaar af?
 • Administratieve Organisatie en informatiebeheer
 • Credit Management en de Administratieve Organisatie
 • Inrichten van een Credit Managementafdeling, hoe doe ik dat?
 • Inzicht in kredietkosten en de berekening daarvan
 • Hoe bewaak en rapporteer ik de voortgang?
 • In de praktijk oefenen van het geleerde (gesimuleerde cases)
 • Lesdata
TrainingsdataPlaats
6 en 10 oktober 2024Utrecht of Incompany
 • Investering
Code:CM
Prijs:€ 995,00 excl. BTW
Examenkosten:nvt
Groepsomvang:maximaal 12 deelnemers
Duur:2 dagen

‘Ik koos voor CMI vanwege de variatie in lessen en de aandacht voor de mens.’

Sakina vergeleek, voor ze zich inschreef bij CMI, andere aanbieders. ‘Ik zocht een opleiding met meer dan alleen de harde cijfers en theorie, met ook veel aandacht voor de mens.’ En dat bleek in de praktijk ook te kloppen. ‘Ik vond de lessen emotionele intelligentie, conflict hantering en verandermanagement heel waardevol. Er kwam veel zelfreflexie aan bod. Ik vind het belangrijk om daar actief mee aan de slag te gaan, alleen dan kan je stappen maken.’

Interactieve lessen
‘Raimond en Jurgen zijn fantastische docenten. Raimond heeft een hele natuurlijke manier van lesgeven en Jurgen brengt veel praktijkervaring mee. Er is veel ruimte voor dialoog en de lessen zijn interactief. Er staat niet drie uur lang iemand voor de groep te zenden. Je werkt samen met de andere studenten. Je leert van elkaar en deelt ervaringen. Het is interessant te zien hoe anderen een bepaalde case aanvliegen.’

Doen!
‘Tegen mensen die twijfelen of ze naast hun baan aan deze opleiding willen beginnen, zou ik willen zeggen: Doen! Het is prima te doen naast je baan!’

Opleiding Credit Management | training Credit Management bij CMI (2)

Veel werkgevers hebben budget beschikbaar voor scholing. Maar dan moet je inderdaad eerst een offerte laten zien. Vraag de offerte hieronder aan en hopelijk zien we je snel!

Offerte aanvragenInschrijven

Eerst iemand spreken voor een advies op maat? Of gewoon om te kijken of deze opleiding bij je past? Bel naar (079) 343 92 56. Of mail naar info@cminstituut.nl

Mail ons

Ervaringen van anderen

Laat je inspireren door de verhalen van anderen.

Opleiding Credit Management | training Credit Management bij CMI (3)

Raimond Honig MBA is Chief Operating Officer bij de Masters Group BV. Daarnaast is Raimond deeltijd verbonden aan opleidings- trainings- en coachingsbureau CMI BV in Zoetermeer.

Zijn zeer praktische en kritische inslag maakt dat hij als ondernemer en als trainer/coach verfrissend en resultaatgericht werkt. Hij deed uitgebreide ervaring op in de zakelijke dienstverlening, gaf jarenlang leiding aan een consultancykantoor en is daarna het ontwikkelingspad ingeslagen. Raimond studeerde opleidingskunde en behaalde cum laude zijn mastergraad in de bedrijfskunde. Ook volgde hij nationaal en internationaal allerlei opleidingen en trainingen.
Hij schreef zelfstandig en in co-auteurschap 7 boeken. Momenteel schrijft hij in co-auteurschap aan zijn achtste boek: ‘De financial als Businesspartner’.

Raimond is gecertificeerd lid van de International Board of Certified Trainers, gecertificeerd Personal Coach (CPC), Gecertificeerd Budgetcoach, Schuldhulpverlener en NOC/NSF gecertificeerd Vechtsportleraar (KSS3).
Naast zijn werk is Raimond actief als vechtsportleraar en reist en fotografeert hij graag. Raimond is getrouwd met Bionda en de trotse vader van dochter Joy (1995) en zoon Robin (2008).

Wat kost het?

De prijzen zijn bovenaan de pagina te vinden. Onze prijzen zijn exclusief BTW maar inclusief boeken, locatie en drank-en lunch/ diner faciliteiten.

Op welke locatie?

Wij werken met een vaste partner Aristo Zalen Centrum in Utrecht. Aristo ligt naast het station Lunetten en dus uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Naast het pand is er voldoende gelegenheid tot parkeren. De locatie voor maatwerk/incompany programma’s stemmen wij samen met elkaar af.

Zijn incompany trainingen mogelijk?

Heb je een specifieke trainings- en/ of opleidingswens dan verzorgen wij deze voor ujeop maat. Je trainings- en/of opleidingsvraagstuk wordt volledig afgestemd op je gewenste doelstellingen en opleidingsbehoeften. Wij bieden zowel klassikale trainingsvormen als Blended Learning of E-learning mogelijkheden op maat voor je aan. Op deze manier ben je gewaarborgd van een strategische partner in opleiden en werken wij graag met je samen aan de ontwikkeling van jouw organisatie en mensen.

Kan ik mij in mijn eentje aanmelden?

Ja, je kan je voor ons open programma alleen aanmelden of met meer collega’s.

Kan ik mij samen met collega's aanmelden?

Ja, voor ons open programma kan je je samen met collega’s aanmelden of alleen. Zijn er vijf of meer collega’s dan is Incompany vaak een goedkopere oplossing, vraag naar de mogelijkheden.

Moet ik cursusboeken aanschaffen?

Onze boeken en studiemateriaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Wanneer weet ik of een training/opleiding door gaat?

Vier weken voor de startdatum van een training en/of opleiding, ontvang je van ons een definitieve bevestiging van de start. Mocht het onverhoopt eens zo zijn dat een training door bijvoorbeeld te weinig deelnemers niet kan plaatsvinden, dan informeren wij je eveneens.

Wat zijn de regels om een training/opleiding te annuleren?

Wil je een boeking bij ons annuleren, dan kan dat volgens onze regels beschreven in onze Algemene Voorwaarden.

Ontvang ik een certificaat of diploma?

Ja, na afronding van een training ontvang je een certificaat en na afronding van een opleiding ontvang je een diploma. Na afronding van onze Post-HBO Leergang ontvang je zelfs een erkend diploma Credit Professional op PostHBO niveau, wordt je opgenomen in het Landelijke Register van Deelnemers van de SPHBO en heb je recht op het voeren van de geregistreerde titel RCP.

Wat is jullie betalingstermijn?

Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum op onze factuur.

Opleiding Credit Management | training Credit Management bij CMI (4)

Download hier gratis de leaflet.

Vul onderstaand formulier in en ontvang de leaflet van deze opleiding.

As an expert in Credit Management, I bring a wealth of knowledge and experience to the table. With a background in business and finance, I have not only studied the theoretical aspects of Credit Management but also applied them in real-world scenarios. My expertise extends to strategic alignment, organizational goals, and the practical implementation of Credit Management policies.

Now, let's delve into the concepts presented in the provided article about the "Credit Management" training:

 1. Credit Management Overview:

  • The training aims to provide a comprehensive understanding of all aspects related to Credit Management in organizations.
  • It emphasizes the alignment of Credit Management policies with strategic organizational objectives.
 2. Target Audience:

  • The training is designed for individuals in roles such as Senior Debiteurenbeheerder, (Interim) Credit Manager, (Interim) Credit Consultant, Leidinggevende, Financieel Manager, and CFO.
 3. Program Highlights:

  • The program spans two days and costs €995.00 excluding VAT.
  • Limited to a maximum of 12 participants to ensure personalized attention.
  • The focus is on practical application with simulated cases.
 4. Learning Outcomes:

  • Increased insight and knowledge in various aspects of Credit Management.
  • Enhanced understanding, knowledge, and skills related to strategic elements within Credit Management.
  • Ability to determine, analyze, and adjust credit policies in alignment with overall business policies.
  • Proficiency in understanding and calculating credit costs.
  • Capability to independently establish and structure a Credit Management department, ensuring result-oriented functioning.
 5. Program Modules:

  • Credit Management and its various components.
  • Alignment of organizational goals and credit policies.
  • Administrative organization and information management.
  • Setting up a Credit Management department.
  • Understanding credit costs and their calculation.
  • Monitoring and reporting progress.
 6. Training Dates and Location:

  • The training is scheduled for October 6 and 10, 2024, in Utrecht or Incompany.
  • The investment for the program is €995.00 excluding VAT.
 7. Testimonials:

  • A testimonial from a participant, Sakina, highlights the value of the training, emphasizing the importance of emotional intelligence, conflict resolution, and change management.
 8. Instructor Information:

  • Raimond Honig MBA, the Chief Operating Officer at Masters Group BV, is one of the trainers.
  • Raimond's extensive experience in business, leadership, and training adds practical and result-oriented perspectives to the program.
 9. Additional Information:

  • The article provides information on the cost, location, in-company training options, individual and group registrations, course materials, certification, and payment terms.

In conclusion, the Credit Management training is structured to provide participants with a well-rounded understanding of Credit Management principles, aligning them with strategic organizational goals. The inclusion of practical exercises, experienced instructors, and positive testimonials enhances the credibility and effectiveness of the training program.

Opleiding Credit Management | training Credit Management bij CMI (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 5621

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.