Wat doe ik - Ria Cornelisse Fysiotherapie Boxmeer (2024)

Bekkenfysiotherapie voor vrouwen én mannen

Veel mensen schamen zich voor de klachten die te maken hebben met plassen, poepen en/of sex. Dit veroorzaakt soms dan ook weer problemen bij het onderhouden van sociale contacten.

Bekkenfysiotherapie is vaak heel zinvol bijklachten van o.a. ongewenst urine verlies en/of ontlastingsverlies, aambeien, verzakkingen of prostaatklachten, pijnklachten, bij een zwangerschap en na een bevalling.Ook is bekkenfysiotherapie zinvol bij lage rugklachten, na operaties van bijvoorbeeld blaas, darmen of bij pijn bij het vrijen.

In veel gevallen zijn de klachten immers terug te voeren op het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren.
Samen met u bekijk ik wat uw problemen zijn en hoe die behandeld kunnen worden.

De oefeningen zijn toepasbaar in uw dagelijkse activiteiten.
Immers, het belangrijkste doel is dat u datgene wat u tijdens de therapie leert in uw gewone leven kunt toepassen.

Behandeling

Er zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk, afhankelijk van de aard van de klachten. Het behandelplan van de bekkenfysiotherapeut bepaalt de keuze van de behandelvorm. Het is een inwendige behandeling die over het algemeen pijnloos is. De meest voorkomende behandelvormen zijn:

Biofeedback:Tijdens het onderzoek gebruikt de therapeut het biofeedback-apparaat om te kunnen zien of u de spieren op de juiste manier aanspant. Het verbeteren van de manier van aanspannen kunt u ook leren met behulp van dit apparaat. Ook het trainen van de spierkracht van de bekkenbodem leert u met behulp van biofeedback.

MAPLe Diagnostiek & Behandeling.Er wordt een meet-staafje (probe) in gebracht om de spieractiviteit te metenen te laten zien waar hetprobleem zich bevindt. Vervolgens kan ook het effect van de oefeningen, die dan ook exact kunnen worden afgestemd, zichtbaar gemaakt worden op een scherm. Hiermee krijgt u sneller de spieren weer onder controle. Naast het zien van de spieren kunt u deze door gericht stimuleren met hele lichte schokjes ook beter voelen.

Echografie.Echografie kan worden gebruikt om de blaasvulling voor en na het plassen in beeld te brengen. Ook kan het aan-en ontspannen van de bekkenbodemspieren zichtbaar worden gemaakt. Bij stabiliteitstraining van de rompspieren wordt echografie ook gebruikt. Het gebruik van de echo is weinig belastend voor de patient, waardoor het zeer geschikt is voor vrouwen en mannen met een trauma in het bekkenbodemgebied.

Flowmetrie. Een doelgerichte en effectieve behandeling van plasproblemen en bekkenbodemproblemen begint met een nauwkeurige diagnose. Tijdens onderzoek en behandeling maak ik daarom gebruik vanFlowmetrie.

Goed uitplassen is ontzettend belangrijk. Blijft er urine achter in de blaas dan kan dat leiden tot terugkerende blaasontstekingen of er voor zorgen dat je heel erg vaak naar het toilet moet. Niet goed uitplassen kan betekenen dat de coordinatie van de bekkenbodem is veranderd, je kan misschien niet meer zo goedontspannen, maar ook een verzakking kan ervoor zorgen dat er urine in de blaas achterblijft.

De flowmeter is een apparaat dat de kracht en snelheid van de urinestraal meet en de hoeveelheid urine. Voor dit onderzoek komt u met een volle blaas naar de praktijk en daar plast u op een speciaal daarvoor aanwezige flowmeter op het toilet. Het is belangrijk dat u een zo normaal mogelijke plas kunt doen. Voordat we starten met de flowmeting maken we met behulp van echografie een inschatting van de blaasvulling, n het plassen kijken we of je wel alles hebt uitgeplast en of de blaas goed leeg is.

Advies: Probeer ongeveer 1,5 uur voor uw komst de laatste plas te doen en daarna nog 2-3 flinke bekers te drinken.

Electro-therapie
1.Electro-stimulatie
Het kan voorkomen dat u het spiergevoel in de bekkenbodem kwijt bent en niet (meer) weet hoe u deze spieren moet aanspannen. Een andere mogelijkheid is dat de kracht van de spieren zo minimaal is dat u daardoor heel moeilijk zelf kunt oefenen. Bij electro-stimulatie gebruiken we dezelfde vagin*le of anale electrode als bij biofeedback. Maar nu worden de bekkenbodemspieren automatisch gestimuleerd en voelt u de spieren aanspannen. Uw spiergevoel komt daardoor terug en u bent dan beter in staat de bekkenbodemspieren te trainen.

2. Pijndemping
Indien de pijnklachten of gevoelsstoornissen in de bekkenbodem op de voorgrond staan, wordt dit behandeld met een vorm van electro-therapie die een pijnstillende werking heeft.

Oefentherapie
Zodra u de bekkenbodemspieren goed kunt aanspannen en ontspannen, leert u eenvoudige oefeningen om thuis te doen. De oefeningen worden zo veel mogelijk toegepast in dagelijkse activiteiten.Immers, het belangrijkste doel van de fysiotherapie is dat u datgene wat u tijdens de therapie leert in uw gewone leven kunt toepassen. Na een aantal behandelingen is meestal biofeedback of electro-therapie niet meer nodig, maar het opbouwen van de oefeningen gaat dat nog door.

Dry Needling
Dry needling is een moderne vorm van fysiotherapie als onderdeel van de totale behandeling gericht op het verbeteren van (vaak chronische) spierklachten. Bij deze therapie wordt gebruik gemaakt van dunne acupunctuurnaalden, waarmee verhardingen in spieren effectief en snel kunnen worden ontspannen, door deze aan te prikken met een dunne acupunctuur-naald.

Plasklachten

Overactieve blaas
Als u erg vaak moet plassen is er sprake van een overactieve blaas. Vaak plassen kan aangeleerd zijn. Als u bijvoorbeeld een blaas- ontsteking of urineweginfectie heeft gehad, moet u in die periode vaak plassen. Soms blijft dat patroon bestaan als de ontstekingal lang weg is. Het is lastig om dat weer af te leren.
Óf u plast vaker omdat u bang bent urine te verliezen.

Dit soort klachten heeft vaak ook gevolgen voor uw sociale leven, er moet immers altijd een toilet in de buurt zijn. Ik kan u helpen deze heftige aandrang weer terug te dringen, zodat u het plassen kunt uitstellen.

Ongewenst urineverlies (stress-incontinentie)
Het kan zijn dat u urine verliest door een overactieve blaas en op een moment van hevige aandrang de WC niet meer haalt.
De bekkenbodemspieren kunnen dit niet meer tegenhouden. Soms treedt urineverlies op bij hoesten, niezen en sporten. De druk in de buik neemt toe en dus ook de druk op de blaas. Als de bekkenbodemspieren dan te laat of onvoldoende aanspannen, kan er urine uit lopen. Minder drinken en vaker plassen is niet de oplossing. Hulp zoeken is van groot belang.

Niet kunnen plassen
U kunt ook problemen krijgen/hebben met niet meer goed kunnen plassen. Het valt pas op als het niet meer lekker gaat. De straal wordt meestal zwakker en het plassen duurt ook lang. U blijft langer op de WC en u moet vaak meehelpen ( persen ) wat juist niet goed is. Een slechte, onderbroken straal is het gevolg. Vaak blijft er urine achter in de blaas en moet u snel weer plassen.

Ontlastingsklachten

Ongewenst ontlastingsverlies
Wanneer u een windje niet kunt tegenhouden, is dit een teken van een slecht werkende sluitspier of bekkenbodem. Als u regelmatig een poepveeg in uw onderbroek heeft, is dit vaak ook een signaal van een verslapping van de sluitspier.
Met name het feit dat ontlasting zo’n sterke geur heeft, kan u ernstig hinderen in allerlei activiteiten. De angst dat anderen merken dat u ontlasting verliest, speelt een grote rol. Aanpassing in voeding en verbeteren van toiletgewoontes kunnen de klachten sterk verminderen. Bekkenfysiotherapie is echter de meest logische stap.

Obstipatie (verstopping)
Poepen is de normaalste zaak van de wereld en daarom staan we er meestal niet bij stil. Normaal gesproken komt de ontlasting één keer per dag, maar 3x per dag of slechts 3x per week is ook normaal. Als de ontlasting minder vaak komt, kan dit lastig zijn. U zult dan vermoedelijk hard moeten persen om de ontlasting eruit te krijgen. Als de spieren niet ontspannen, komt de ontlasting er niet of moeilijk uit. Een gevolg daarvankan zijn: steeds terugkerende aambeien. Veel mensen zijn verbaasd als ze te horen krijgen dat hun ‘poep-techniek’ verkeerd is. Ze doen het immers al jaren zo. Met behulp van bekkenfysiotherapie help ik u om die techniek weer opnieuw aan te leren.

Anale problemen
Er kunnen ook vervelende bijkomende klachten ontstaan zoals anale huidproblemen door de steeds maar schurende werking van ontlasting op de huid. Jeuk is een veel voorkomend probleem. Anuskrampen kunnen ook veel pijn en hinder geven. Er kunnen ook kleine scheurtjes ontstaan die erg lastig helen omdat er toch ontlast moet worden. Het doet pijn om dan te ontlasten en de bekkenbodemspieren spannen aan, terwijl ze juist moeten ontspannen.

Eindeloos zalfjes smeren helpt niet als niet ook gelijktijdig de ‘poep-techniek’ wordt verbeterd. Met behulp van bekkenfysiotherapie help ik u om de juiste techniek weer opnieuw aan te leren.

Pijnklachten – bekkenpijn - bekkeninstabiliteit

Pijn is een vervelend gevoel en is meestal een alarmsignaal. Pijnstillers helpen onvoldoende en doen niets aan de oorzaak. De bekkenbodem speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van pijnklachten in het bekken- en lage ruggebied. Als u deze spieren te vaak en te sterk aanspant, dan geeft dat spierpijn tot zelfs krampachtige pijn. Verder kunnen zenuwen en bloedvaten bekneld raken waardoor de pijn toe kan nemen. Uiteindelijk kunt u merken dat steeds meer dingen die u doet pijn opleveren. Dit wordt ook wel eens bekkeninstabiliteit genoemd. De behandeling van (chronische) pijn vergt een goede analyse van de klachten.

Verzakkingsklachten

Door de zwaartekracht kunnen de blaas, de baarmoeder en de endeldarm naar beneden zakken. Dit noemen ze een verzakking. Tijdens hoesten en persen neemt de verzakking toe. Een verzakking is niet gevaarlijk. Als er naast een verzakking ook klachten zijn met plassen of ontlasting, dan kan dit op diverse manieren verholpen worden. Eventueel zelfs via een operatie. Vaak zal ook voor en na een operatie bekkenfysiotherapie nodig zijn.

Zwangerschap & bevalling

Zwangerschap
Tijdens een zwangerschap neemt het gewicht door de groei van uw baby toe. De druk die hierdoor ontstaat op het bekken kan wat teveel zijn en diverse klachten en pijn veroorzaken. Ik kan u helpen zodat u met deze klachten om kunt gaan.

Heeft u bij een eerdere zwangerschap last gehad van urineverlies, neem dan contact op met mij voor begeleiding en advies.

Bevalling
Een bevalling is een bijzondere gebeurtenis en tegelijkertijd een flinke lichamelijke inspanning. Tijdens de bevalling is desnelheid waarmee het kindje het bekken kan passeren een belangrijk gegeven. Bij zwaardere bevallingen, waarbij een medische ingreep noodzakelijk is geweest, kunnen bekkenproblemen ontstaan die binnen 6 tot 8 weken na de bevalling behandeld moeten worden met fysiotherapie en training.
Ook vrouwen die kinderen krijgen met een tangverlossing of een vacuümpomp doen er goed aan begeleiding van mij te krijgen vanaf6 tot 8 weken na de bevalling.
Maar bovenal: geniet van het kraambed en de baby.

Bekkenbodemcheck.Ben je onlangs bevallen en benieuwd hoe je bekken en bekkenbodem na de bevalling functioneren ? Wil je advies wat je zelf kunt doen om NU snel te herstellen ? Wil je weten of je meer kans hebt op klachten zoals urine-of ontlastingsverlies, verzakking en/of bekkenpijn, op latere leeftijd? Dan is er speciaal voor jou een Bekkenbodemcheck. Dit bestaat uit een onlineScreeningslijsten eenConsultbij mij als bekkenfysiotherapeut.

Voor wie is de Bekkenbodemcheck-screeningslijst ? Voor vrouwenin de periode tusen 6 weken en 9 maanden na de bevalling. Indien je direct na de bevalling of binnen 6 weken ernstige klachten ervaart in het bekkenbodemgebied of als er sprake is van en fore knip ( totaal reptuur ) word je geadviseerd om een afspraak te maken bij mij.

Op basis van de ingevulde antwoorden van de vargenlijst, krijg je een advies op maat.

Zie : www.bekkenbodemcheck.nl

Wat doe ik - Ria Cornelisse Fysiotherapie Boxmeer (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 6289

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.